طراحی سازه

  1. تهیه دفترچه محاسبات سازه و کنترل آن با نقشه های معماری
  2. نقشه های اجرایی سازه و بررسی دقیق سازه براساس مقررات ملی ساختمان
  3. نظارت بر اجرای سازه
  4. ارائه شیوه های نوین سازه

برای تغییرات آماده اید ؟