خدمات فنی

  1. اجرای پروژه به صورت مدیریت پیمان
  2. کنترل هزینه های جاری و تورم
  3. اجرای دقیق برنامه زمان بندی
  4. عقد قرارداد ها براساس متره و برآورد مصالح

برای تغییرات آماده اید ؟